Allmänt

 

Inledning

AB Effektiv Borås (”Effektiv”) är ett rekryterings- och bemanningsföretag och erbjuder bemannings och rekryteringstjänster. Vi söker inte medvetet underårigas uppgifter. Vi på Effektiv arbetar för att du som kandidat ska känna dig trygg i att dela dina personuppgifter med oss, och vi prioriterar därför att alltid värna om din integritet. För att göra detta så strävar vi alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, samt att alltid arbeta i enlighet med gällande lag och reglering inom dataskydd. I denna policy informerar Effektiv dig om vilka typer av personuppgifter Effektiv kan komma att behandla, för vilka ändamål, på vilka rättsliga grunder, hur de samlas in, med vem de kan komma att delas och hur länge de kan komma att lagras. Effektiv informerar dig vidare om vilka rättigheter du har samt hur du kommer i kontakt med Effektiv vad gäller exempelvis frågor kring denna policy eller Effektivs personuppgiftsbehandling.

Du har ingen skyldighet att lämna dina personuppgifter till Effektiv. För det fall du avstår från att lämna personuppgifter kan det innebära att Effektiv inte kan tillhandahålla dig Effektivs utbud tjänster, behandla din ansökan om jobb eller skicka nyhetsbrev och inbjudningar till dig.

 

Personuppgiftsansvarig

Det svenska företaget AB Effektiv Borås är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

AB Effektiv Borås
Skaraborgsvägen 3 B
506 30 Borås

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer:  556944-7666
Auktoriserad representant: Johan Mathias Svensson

 

Var dina uppgifter lagras

De personuppgifter Effektiv samlar in från dig lagras inom det europeiska samarbetsområdet (EES), men kan även komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EES (”Tredjeland”). Vid sådan överföring sker bearbetningen av dina personuppgifter alltjämt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För det fall behandling av dina personuppgifter bearbetas utanför EU/EES sker detta med anledning av att EU-kommissionen antingen tagit ett beslut att Tredjeland säkerställer en adekvat skyddsnivå eller tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield.

Vem som har tillgång till dina uppgifter

Effektiv använder sig av leverantörer för att genomföra underhåll av system, dataanalyser, revision, betalningar, marknadsföring och utveckling. Dessa leverantörer har tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att på Effektivs vägnar genomföra dessa uppgifter. Leverantörerna lyder under en skyldighet att varken avslöja eller använda dina personuppgifter i ändamål som sträcker sig utöver ovanstående uppdrag. Effektiv vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

 

Kandidater

 

Inledning

När du som kandidat blir en del av Effektivs kompetensnätverk genom att skapa ett konto hos oss eller söka en tjänst, så vill vi att du alltid ska veta hur, när och varför vi behandlar dina uppgifter. Vi vill också att du alltid ska vara medveten om de rättigheter du har som medlem i vårt kompetensnätverk. Effektiv behandlar som regel inte dina personuppgifter om du inte gett oss ditt uttryckliga samtycke att göra just detta. Vi inser att dataskydd och integritetsfrågor är ett långsiktigt ansvar, varför vi från tid till annan kan komma att uppdatera denna text när vi utvecklar vår personuppgiftsbehandling eller antar ny personuppgiftspolicy. Du kan närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke genom att logga in på din användarprofil alternativt genom att kontakta oss på dataskydd@effektiv.se.

 

Hur vi samlar in och använder (behandlar) dina personuppgifter

När du går med i Effektivs kompetensnätverk så kommer du att lämna viss information om dig själv till oss. Detta räknas alltså som personuppgifter som du har lämnat till oss. Denna information är exempelvis uppgifter om namn, e-post, telefonnummer, födelsedatum, nuvarande arbete och/eller titel. Detta inkluderar självfallet de ansökningshandlingar som du väljer att skicka in till oss, till exempel ditt CV, personliga brev eller intyg. Vi behandlar endast dina personuppgifter i det syfte som har angetts i det samtycke du lämnar i samband med registrering. I vissa fall kan det vara så att du som kandidat lämnar så kallade känsliga personuppgifter till oss, exempelvis personnummer, etnisk bakgrund, sexuell läggning, politisk åskådning, religiös övertygelse eller facktillhörighet. Som princip rekommenderar vi att du inte lämnar denna typ av speciellt integritetskritiska personuppgifter. Men om du ändå skulle välja att göra detta, så kommer vi endast att behandla dessa i enlighet med ditt uttryckliga samtycke. Denna typ av uppgifter behandlas självfallet med särskild vaksamhet, för att så långt som möjligt värna om din integritet.

Ibland behandlar Effektiv också personuppgifter som vi har samlat in från dig eller tredje part, exempelvis om du vid registrering har valt att hämta dina personuppgifter från din Linkedinprofil. Om du väljer att göra detta får Effektiv tillgång till de personuppgifter som du själv valt att uppge på din Linkedinprofil. Effektiv får inte någon djupare tillgång till din Linkedinprofil. I det fall du går vidare i en rekryteringsprocess kan Effektiv komma att behandla uppgifter om dig som dina referenspersoner lämnar till oss. Det är även möjligt att Effektiv kan komma att behandla resultat från personlighets-, begåvnings- och kompetenstester som du genomfört i samband med en rekryteringsprocess.

 

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna hantera din kompetensprofil som kandidat, och därmed kunna matcha dig mot lediga tjänster. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är ditt samtycke, något du lämnar då du blir en del av vårt kompetensnätverk. Skulle du välja att inte lämna ditt samtycke till denna behandling har vi tyvärr ingen möjlighet att spara dina uppgifter eller matcha din profil mot lediga tjänster.

Har vi samlat in uppgifter om dig i samband med referenstagning, alltså från tredje person, så behandlas dessa uppgifter endast med ditt uttryckliga samtycke. Effektiv följer dessutom en referensrutin som innebär att vi inte sparar sådana uppgifter längre än nödvändigt. Om du genomför ett personlighets-, begåvnings- eller kompetenstest i samband med en rekryteringsprocess hos Effektiv kommer vi att behandla resultaten av dessa. Denna behandling, och eventuell komplettering av din kompetensprofil, sker utifrån ditt uttryckliga samtycke som laglig grund.

 

Vem kan få tillgång till dina personuppgifter?

Som grundregel behandlas dina personuppgifter främst av Effektiv som personuppgiftsansvarig. Vi kan dock, utöver vad som framgår av avsnitt 1.4.1, komma att behöva dela din information att dela dina personuppgifter med vår kund, alltså Effektivs uppdragsgivare.

Vi kan komma att dela din information med interna och externa IT-leverantörer. Även andra leverantörer som Effektiv väljer att anlita kan komma att ta del av din information, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra sina åtaganden till Effektiv.

 

Hur länge dina uppgifter sparas

För att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig så kommer Effektiv att spara dina personuppgifter i tre år efter det att du lämnar ditt samtycke, eller till det att du väljer att återkalla ditt samtycke. Efter tre år kommer Effektiv att be dig lämna ett nytt samtycke, och därmed fortsätta vara en del av vårt kompetensnätverk.

Notera att Effektiv kan komma att behöva spara information om dig längre än tre år i den mån vi är skyldiga att göra så enligt lag, förordning eller myndighetsbeslut.

 

kund, leverantör eller samarbetspartner

 

Inledning

Om du är kund, leverantör, samarbetspartner eller kontaktperson hos någon av dessa kategorier kan Effektiv komma att samla in, lagra och på andra sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med detta avsnitt 3.

 

Vilka personuppgifter Effektiv behandlar

De personuppgifter Effektiv behandlar om dig kan vara namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer), uppgift om din/dina kontaktpersoner hos oss, uppgift om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick, uppgift om deltagande på mässor och events samt anteckningar och sammanfattningar från möten Effektiv haft med dig.

 

Hur personuppgifterna samlas in

Effektiv kan antingen samla in dina personuppgifter genom beställning från privata eller offentliga register, alternativt från andra liknande källor, eller erhålla uppgifterna direkt från dig, kunden, leverantören, samarbetspartnern eller någon som förmedlar kontakten mellan Effektiv och ovanstående.

 

Ändamål och rättslig grund

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att ingå och hantera avtal med Effektivs kunder, leverantörer och samarbetspartners. Vissa personuppgifter kan också behandlas i syfte att säkerställa efterlevnad av Effektivs legala skyldigheter vilket bland annat kan aktualiseras i samband med hantering av personuppgifter på fakturor till följd av bokföringsskyldighet. Behandlingen sker med stöd i Effektivs berättigade intresse att hantera relationerna med kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Personuppgifterna kan också komma att behandlas för ändamålet att, genom dig, behålla och utveckla relationen med respektive kund, leverantör och samarbetspartner och, under förutsättning att du inte motsatt dig det, marknadsföra Effektivs tjänster (t.ex. genom inbjudningar till mässor och event samt utskick av nyhetsbrev och andra utskick). Behandlingen sker med stöd i Effektivs berättigade intresse att behålla och utveckla relationerna med kunder, leverantörer och samarbetspartners.

 

Vem som har tillgång till dina uppgifter

Se ovan under avsnitt 1.4.1.

 

Hur länge personuppgifterna lagras

Effektiv lagrar som utgångspunkt dina personuppgifter så länge kund-, leverantörs, och/eller samarbetspartsrelationen pågår. Inom tre månader efter att aktuell relation har sagts upp eller efter det att Effektiv fått besked om att din ställning som kontaktperson upphört raderar Effektiv normalt dina personuppgifter. Under förutsättning att du inte motsätter dig det kan personuppgifter som exempelvis namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer) och uppgift om intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick dock komma att lagras efter tremånadersperioden i syfte att behandlas för marknadsföringsändamål. I den mån du motsätter dig den fortsatta lagringen kommer ovanstående uppgifter att raderas. Dina personuppgifter kommer dock oavsett samtycke vara föremål för fortsatt lagring i den utsträckning och under den tid som Effektiv lyder under lagringsskyldighet enligt lag, t.ex. i enlighet med bokföringslagen.

 

Potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner

 

Inledning

Om du är potentiell kund, leverantör, samarbetspartner eller kontaktperson hos någon av dessa kategorier kan Effektiv komma att samla in, lagra och på andra sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med detta avsnitt.

 

Vilka personuppgifter Effektiv behandlar

De personuppgifter Effektiv behandlar om dig kan vara namn, titel, arbetsgivare, kontaktuppgifter (som adress, e-postadress och telefonnummer), uppgift om din/dina kontaktpersoner hos Effektiv, uppgift om angivna intresseområden för nyhetsbrev och andra utskick, uppgift om deltagande i mässor och events samt anteckningar och sammanfattningar från möten Effektiv haft med dig.

 

Hur personuppgifterna samlas in

Effektiv kan antingen samla in dina personuppgifter genom beställning från privata eller offentliga register, alternativt från andra liknande källor, eller erhålla uppgifterna direkt från dig, kunden, leverantören, samarbetspartnern, potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner eller någon som förmedlar kontakten mellan Effektiv och ovanstående.

 

Ändamål och rättslig grund

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för ändamålen att, genom dig, etablera, behålla och utveckla relationen med dig som potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner eller med potentiell kund, leverantör eller samarbetspartner du är kontaktperson för och, under förutsättning att du inte motsatt dig det, marknadsföra Effektivs produkter och tjänster (t.ex. genom inbjudningar till mässor och event samt utskick av nyhetsbrev och andra utskick). Behandlingen sker med stöd i Effektivs berättigade intresse att etablera, behålla och utveckla relationerna med potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners respektive av att marknadsföra Effektivs tjänster.

 

Vem som har tillgång till dina uppgifter

Se ovan under avsnitt 1.4.1.

 

Hur länge personuppgifterna lagras

Personuppgifterna kan komma att lagras tills du motsätter dig det, varvid de raderas.

 

Dina rättigheter som registrerad

 

Inledning

Som registrerad så har du vissa rättigheter då det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Vill du utöva dessa rättigheter eller har frågor kring detta, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud.

 

Återkalla samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke du lämnat för behandling av personuppgifter. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som ägde rum innan ditt samtycke har återkallats.

 

Rätt till tillgång

Du har rätt att både få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, samt information om hur dina personuppgifter behandlas. Du har också rätt att få en kopia på de personuppgifter som är under behandling.

 

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Du har också rätt att komplettera ofullständiga uppgifter genom att tillhandahålla information.

 

Rätt till radering

Du har under vissa förutsättningar rätt till att begära radering av dina personuppgifter. Detta gäller när:

Uppgifterna inte längre behövs för det ändamål de behandlats för

Du återkallar ditt samtycke, därmed finns det ingen laglig grund för behandling

Du invänder mot behandlingen, och det inte finns tyngre vägande skäl för fortsatt behandling

Personuppgifterna behandlats utan laglig grund

En rättslig förpliktelse kräver radering, och Effektiv omfattas av sådan plikt.

Effektiv raderar dina personuppgifter på din begäran, under förutsättning att Effektiv inte är skyldiga att spara dina personuppgifter i enlighet med gällande lag, förordning och myndighetsbeslut.

 

Rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätten att begära en begränsning av Effektivs behandling av dina personuppgifter. Detta gäller bland annat om du bestrider uppgifternas korrekthet och Effektiv därmed måste kontrollera detta.

 

Rätt till dataportabilitet

Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter du lämnat till oss och som rör dig. Detta ska i sådana fall lämnas ut i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätt att överföra dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller sker automatiserat. Om det är tekniskt möjligt har du rätt att be Effektiv överföra personuppgifterna direkt från oss till annan personuppgiftsansvarig.

 

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att lämna klagomål till en behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

 

Kontaktuppgifter

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med Effektiv med anledning av Effektivs behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta Effektiv via telefon på 033-430 38 30 eller e-post på dataskydd@effektiv.se.

 

Ändringar av policyn

Effektiv kan behöva uppdatera personuppgiftspolicyn. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på Effektivs webbplats. Effektiv meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i policyn, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter.