image slide 2

Personuppgiftspolicy

VI VÄRNAR OM DIN INTEGRITET VARJE DAG

Personuppgiftspolicy

 

1. Allmänt

Vi på Effektiv värnar om din integritet och arbetar aktivt för att du som registrerad ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter. I denna policy informerar vi dig om vilka typer av personuppgifter Effektiv kan komma att behandla, för vilka ändamål, på vilka rättsliga grunder, hur de samlas in, med vem de kan komma att delas och hur länge de kan komma att lagras. Vi informerar dig även om vilka rättigheter du har samt hur du kommer i kontakt med oss vad gäller exempelvis frågor kring denna policy eller vår personuppgiftsbehandling.

2. Personuppgiftsansvarig

Effektiv är en koncern bestående av ett flertal bolag som på olika sätt arbetar med rekrytering, bemanning och matchning för och emellan kandidater och potentiella arbetsgivare. Bolagen är verksamma på olika ställen i Västra Götaland och Halland och är för olika personuppgiftsbehandlingar antingen självständigt eller gemensamt personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter. För varje personuppgiftsbehandling som nämns i denna policy kommer det anges vem eller vilka av Effektivs bolag som är personuppgiftsansvariga i det enskilda fallet.

Effektiv består av följande bolag:

AB EFFEKTIV START 11 Org.nr 559129-8228 (”Effektiv Huvudkontor/Stab”)

Skaraborgsvägen 1 B 4TR
506 30 Borås

AB EFFEKTIV BORÅS Org.nr 556944-7666 (”Effektiv Borås”)

Skaraborgsvägen 1 B 4TR
506 30 Borås

AB EFFEKTIV GÖTEBORG Org.nr 556990-2066 (”Effektiv Göteborg”)

Engelbrektsgatan 67
412 52 Göteborg

AB EFFEKTIV HALMSTAD Org.nr 559169-1372 (”Effektiv Halmstad”)

Stationsgatan 37
302 50 Halmstad

AB EFFEKTIV VARBERG/FALKENBERG Org.nr 559172-1716 (”Effektiv Varberg/Falkenberg”)

Stålgatan 13 B,
432 32 Varberg

AB EFFEKTIV FALKÖPING/HERRLJUNGA Org.nr 559276-1844 (”Effektiv Falköping/Herrljunga”)

Järnvägsplatsen 1
524 30 Herrljunga

AB EFFEKTIV STOCKHOLM Org.nr 559326-1620 (”Effektiv Stockholm”)

Olof Palmes Gata 11, våning 7
111 37 Stockholm

AB EFFEKTIV MATCHNING Org.nr 556080-5896 (”Effektiv Matchning”)

Skaraborgsvägen 1 B 4TR
506 30 Borås

AB EFFEKTIV ALINGSÅS/VÅRGÅRDA Org.nr 559326-1646 (”Effektiv Alingsås/Vårgårda”)

Wallentinsvägen 8
447 37 Vårgårda

AB EFFEKTIV UTVECKLING SVERIGE Org.nr 559326-1679 (”Effektiv Utveckling”)

Skaraborgsvägen 1 B 4TR
506 30 Borås

Med ”EFFEKTIV” avses i denna policy Effektiv Huvudkontor/Stab, Effektiv Borås, Effektiv Göteborg, Effektiv Halmstad, Effektiv Varberg/Falkenberg, Effektiv Falköping/Herrljunga, Effektiv Stockholm, Effektiv Alingsås/Vårgårda, Effektiv Utveckling samt Effektiv Matchning tillsammans.

3. Allmänt om lagring av personuppgifter

De personuppgifter Effektiv samlar in från dig lagras inom det europeiska samarbetsområdet (EES), men kan även komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EES (”TREDJELAND”). Vid sådan överföring sker bearbetningen av dina personuppgifter alltjämt i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. För det fall behandling av dina personuppgifter bearbetas utanför EU/EES sker detta med anledning av att EU-kommissionen antingen tagit ett beslut att Tredjeland säkerställer en adekvat skyddsnivå eller tillhandahåller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler.

Vi på Effektiv arbetar löpande med att säkerställa att våra samarbetspartners som vi delar personuppgifter med uppnår en adekvat skyddsnivå i förenlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

4. Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vi kommer i sådant fall be dig bekräfta din identitet och därefter skicka den begärda informationen till dig via e-post.

Rätt till dataportabilitet

Varje gång Effektiv behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina personuppgifter i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du själv har lämnat till oss.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att under vissa omständigheter få personuppgifter som rör dig raderade av oss, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in, eller om personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt.

Din rätt att neka behandling av personuppgifter på grund av en intresseavvägning

Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på en intresseavvägning. Effektiv kommer i sådant fall inte fortsätta behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett berättigat intresse som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att Effektiv begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

  • Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Effektivs berättigade intresse, ska Effektiv begränsa all hantering av uppgifterna under pågående utredning av det berättigade intresset;
  • Om du har uppgivit att dina personuppgifter är felaktiga ska Effektiv begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta eller inte;
  • Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lag kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och i stället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter; samt
  • Om Effektiv inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.
Hur du utövar dina rättigheter

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med Effektiv med anledning av Effektivs behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta Effektiv via telefon på 033-430 38 30 eller e-post på [email protected].

Rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndighet

Om du anser att Effektiv behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet i Sverige.

Uppdateringar av vår personuppgiftspolicy

Vi kan behöva uppdatera vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av policyn finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

5. Personuppgiftsbehandling

I tabellerna nedan finner du information om hur vi behandlar dina personuppgifter som kandidat, referent, mottagare av karriärhanteringstjänster, deltagare i evenemang och arbetsmarknadsevent, företrädare för våra affärspartners, kunder, prospekt, leverantörer, användare av våra webbtjänster och sociala medier, med flera. Denna policy avseende behandling av personuppgifter gäller inte våra interna medarbetare eller konsulter.

Process för rekrytering

Ändamål: Att fullfölja vårt uppdrag att matcha ihop kandidater vars personuppgifter vi behandlar med arbetsgivare inom ramen för vår verksamhet för bemanning och rekrytering, samt att rekrytera till den interna organisationen. Vi möjliggör för kandidaten att presentera sina kompetenser och erfarenheter och hanterar sedan dessa genom urvalsprocesser i syfte att matcha kandidaten mot ett jobb.

Behandlingar som utförsPersonuppgifter som behandlasLaglig grund
Insamling, registrering och lagring av personuppgifter i vår kandidatdatabas och/eller på LinkedIn.För- och efternamn. Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-post. CV och personligt brev.Berättigat Intresse Vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter i samband med rekrytering för att kunna uppfylla ändamålet med behandlingen.
Hantering av personuppgifter inom vår kandidatdatabas och/eller LinkedIn, så som exempelvis listning genom urval.Anteckningar som är hänförliga till en identifierbar fysisk person (t.ex. från intervjuer, avstämningar med dig eller uppgifter från referenspersoner).Vi har vidare ett berättigat intresse att spara dina personuppgifter i två (2) år efter att ett rekryterings-förfarande avslutats med hänsyn till att preskriptionstiden för att väcka talan enligt diskriminerings-lagen är två (2) år.
Hantering av personuppgifter i arbetsdokument i samband med rekryteringsprocess.Kompetens- och personlighetstester inkl. rapport. Personnummer, samordningsnummer.För personnummer
Överföring av dina personuppgifter i samband med information om din ansökan och kandidatprofil till våra kunder, samt inför din eventuella anställning hos kunden.Känsliga personuppgifter endast då du själv översänt sådana uppgifter till oss (observera att vi inte rekommenderar att du lämnar känsliga personuppgifter till oss på eget bevåg), alternativt när du gett ditt samtycke till vår behandling av dina känsliga personuppgifter.Vi behandlar ditt personnummer / samordningsnummer endast då det behövs för vikten av en säker identifiering.
Insamling och lagring av personuppgifter som vi får från Arbetsförmedlingen, matchningsbolag, omställningsverksamhet eller liknande aktörer.Eventuella andra personuppgifter som du lämnar till oss.För känsliga uppgifter Vi kan endast behandla känsliga personuppgifter om dig ifall du givit ditt uttryckliga samtycke till detta.
Uppföljande kontakter med kandidat och kund efter ett rekryteringsförfarande.
Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter under den tid som rekryteringsförfarandet för en specifik tjänst pågår. Därefter sparar vi dina personuppgifter i två (2) år från det att det specifika rekryteringsförfarandet avslutats. Vidare kan vi komma att spara din LinkedIn-profil i vårt rekryteringsverktyg på LinkedIn så länge som vi har ett berättigat intresse att göra det, samt så länge ändamålet med behandlingen kvarstår.

Överföring av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra kunder (potentiella arbetsgivare) som är aktuella för rekryteringsförfarandet. Därutöver kan vi komma att dela dina personuppgifter med externa rådgivare, leverantörer av IT-tjänster och andra externa tjänsteleverantörer.

Personuppgiftsansvarig

Effektiv Huvudkontor/Stab, Effektiv Borås, Effektiv Halmstad, Effektiv Varberg/Falkenberg, Effektiv Falköping/Herrljunga, Effektiv Stockholm, Effektiv Alingsås/Vårgårda och Effektiv Göteborg är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingarna. Vad gäller behandling på LinkedIn är Effektivs respektive bolag gemensamt personuppgiftsansvariga med LinkedIn.

Särskild information om ansökningar via e-post

Ansökan via e-post är ej möjlig, men viss personuppgiftsbehandling sker då kandidater ”på eget bevåg” skickar in en ansökan via e-post till oss. Kandidat hänvisas då till att registrera sig i vår kandidatdatabas och e-postmeddelandet med ansökan raderas omedelbart därefter.

Fortsatt lagring av dina personuppgifter för framtida rekryteringar

Ändamål

För att skapa möjligheter att matcha ihop lämpliga kandidater och arbetsgivare även efter att ett rekryteringsförfarande för en specifik tjänst avslutats.

Behandlingar som utförsPersonuppgifter som behandlasLaglig grund
Lagring av personuppgifter som du tidigare lämnat till oss i samband med en rekryteringsprocess som vi sedan kan komma att använda för framtida rekryteringsprocesser.För- och efternamn. Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-post. CV och personligt brev. Anteckningar som är hänförliga till en identifierbar fysisk person (t.ex. från intervjuer eller avstämningar med dig eller uppgifter från referenspersoner). Kompetens- och personlighetstester inkl. rapport. Personnummer, samordningsnummer. Känsliga personuppgifter endast då du själv översänt sådana uppgifter till oss (observera att vi inte rekommenderar att du lämnar känsliga personuppgifter till oss på eget bevåg), alternativt när du gett ditt samtycke till vår behandling av dina känsliga personuppgifter. Eventuella andra personuppgifter som du lämnar till oss.Samtycke Vi sparar endast dina personuppgifter för matchning med framtida tjänster om du lämnat ditt samtycke till det. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke varpå vi i så fall kommer att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter med syftet att matcha dem med framtida tjänster.
Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter för denna behandling så länge vi har ditt samtycke att göra det och så länge ändamålet med behandlingen kvarstår.

Överföring av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra kunder (potentiella arbetsgivare) som är aktuella för rekryteringsförfarandet. Därutöver kan vi komma att dela dina personuppgifter med externa rådgivare, leverantörer av IT-tjänster och andra externa tjänsteleverantörer.

Personuppgiftsansvarig

Effektiv Huvudkontor/Stab, Effektiv Borås, Effektiv Halmstad, Effektiv Varberg/Falkenberg, Effektiv Falköping/Herrljunga, Effektiv Stockholm, Effektiv Alingsås/Vårgårda och Effektiv Göteborg är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingarna.

Tips om kandidater från konsulter, kollegor, kunder m.m.

Ändamål

Att komma i kontakt med intressanta kandidater genom tips från konsulter, kollegor, kunder eller andra utomstående.

Behandlingar som utförsPersonuppgifter som behandlasLaglig grund
Behandling av dina personuppgifter som en tredje part lämnar till oss som ett tips till Effektivs rekryteringsverksamhet.För- och efternamn. Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-post.Vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter som kommer in som tips från tredje part.
Lagringstid

När vi får in dina personuppgifter som ett tips från tredje part gör vi ett försök att kontakta dig för att fråga om du vill registrera en profil hos oss. Vill du inte det, eller får vi inte tag på dig inom en vecka från att tipset skickats in till oss kommer vi att radera dina personuppgifter som kommit in till oss på nu nämnda sätt.

Överföring av personuppgifter: Nej.

Personuppgiftsansvarig

Effektiv Huvudkontor/Stab, Effektiv Borås, Effektiv Halmstad, Effektiv Varberg/Falkenberg, Effektiv Falköping/Herrljunga, Effektiv Stockholm, Effektiv Alingsås/Vårgårda och Effektiv Göteborg är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingarna.

Kandidaters referenspersoner

Ändamål

Att säkerställa att vi matchar rätt kandidat med rätt jobb.

Behandlingar som utförsPersonuppgifter som behandlasLaglig grund
Insamling och registrering av personuppgifter till dig som är angiven referens för någon av våra kandidater och eller andra arbetssökande i våra olika rekryteringsprocesser.För- och efternamn. E-postadress. Telefonnummer.Berättigat Intresse Vi har ett berättigat intresse av att samla in referenser från våra kandidater som ett led i vår rekryteringsprocess då detta hjälper oss att säkerställa om kandidaten i fråga gjort ett bra jobb på sin tidigare arbetsplats.
Lagringstid

Vi lagrar dina personuppgifter från det att en kandidat lämnar dina personuppgifter till oss och därefter under hela rekryteringsprocessen för den specifika tjänsten. Därefter sparar vi dina personuppgifter i två (2) år från det att det specifika rekryteringsförfarandet avslutats.

Överföring av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra kunder (potentiella arbetsgivare) som är aktuella för rekryteringsförfarandet. Vi delar även dina personuppgifter med vår leverantör som tillhandahåller vårt system för inhämtande av referenser och/eller andra tekniska lösningar.

Personuppgiftsansvarig

Effektiv Huvudkontor/Stab, Effektiv Borås, Effektiv Halmstad, Effektiv Varberg/Falkenberg, Effektiv Falköping/Herrljunga, Effektiv Stockholm, Effektiv Alingsås/Vårgårda och Effektiv Göteborg är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingarna.

Kund, leverantör eller samarbetspartner

Ändamål

För att kunna upprätthålla en dialog och en god relation med våra kunder, leverantörer och samarbetspartners, för att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot desamma samt för att marknadsföra oss.

Behandlingar som utförsPersonuppgifter som behandlasLaglig grund
Lagring av kontaktpersoners personuppgifter i vårt affärssystem. Kommunicera med kontaktpersoner hos kunder, leverantörer och samarbets-partners via e-post, telefon, vår hemsida eller sociala medier. Utskick av inbjudningar till event, nyhetsbrev, marknadsföring och kundnöjdhetsundersökningar. Angivande av personuppgifter i avtal med kund, leverantör eller samarbetspartner.För- och efternamn. Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-post. Befattning. Eventuella andra uppgifter som du lämnar till oss.Fullgörande av avtal I de fall kunden, samarbetspartnern eller leverantören är en privatperson eller en enskild firma sker behandlingarna till viss del med stöd i grunden fullgörande av avtal. Intresseavvägning I de fall våra kontakter sker med företrädare eller kontaktperson hos kunden, leverantören eller samarbetspartnern har vi ett berättigat intresse att behandla dessa aktörers personuppgifter. Vi har även ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster i förhållande till dig i egenskap av företrädare eller kontaktperson för kunden, samarbetspartnern eller leverantören.
Lagringstid

Vi sparar dina personuppgifter så länge affärsrelationen består och så länge som du fortsätter att vara den aktuella kontaktpersonen på affärspartnern i fråga, och/eller annars så länge det behövs för att uppnå ändamålet med behandlingen.

Överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifter kan komma att ske mellan Effektivs bolag i vissa fall. Överföring av personuppgifter kan även komma att ske till externa rådgivare, leverantörer av IT-tjänster och andra externa tjänsteleverantörer.

Personuppgiftsansvarig

Effektiv Huvudkontor/Stab, Effektiv Borås, Effektiv Halmstad, Effektiv Varberg/Falkenberg, Effektiv Falköping/Herrljunga, Effektiv Stockholm, Effektiv Alingsås/Vårgårda och Effektiv Göteborg, Effektiv Utveckling samt Effektiv Matchning kan vara antingen självständigt eller gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingarna beroende på hur behandlingen ser ut i det enskilda fallet.

Potentiell Kund, Leverantör eller Samarbetspartner (Prospektering)

Ändamål

Att kunna ta kontakt och upprätthålla en god relation med nya potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners med målet att övergå till en affärsrelation.

Behandlingar som utförsPersonuppgifter som behandlasIntresseavvägning
Insamling och registrering av kontaktuppgifter till kontaktpersoner hos prospekt. Hantering av inkommande uppdragsförfrågningar. Anteckningar i samband med säljsamtal, beställningar m.m. Utskick av inbjudningar till event, nyhetsbrev och marknadsföring.För- och efternamn. Kontaktuppgifter såsom adress, telefonnummer och e-post. Befattning. Eventuella andra uppgifter som du lämnar till oss.Intresseavvägning Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att kunna upprätthålla en relation med företag med målet att övergå till en affärsrelation. Vi har även ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster i förhållande till dig i egenskap av företrädare eller kontaktperson för den potentiella kunden, samarbetspartnern eller leverantören.
Lagringstid

Personuppgifterna lagras så länge det behövs för att uppnå ändamålet med behandlingen.

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast i de syften som anges ovan. Exempelvis delar vi dina personuppgifter med externa rådgivare, leverantörer av IT-tjänster och andra externa tjänsteleverantörer. Vi använder oss utav en leverantör för utskick av nyhetsbrev som dina personuppgifter därmed kan komma att överföras till i samband med sådan behandling. Överföringen av personuppgifter sker utanför EU/EES och leverantören tillämpar standardavtalsklausuler (SCC) för behandlingen.

Personuppgiftsansvarig

Effektiv Huvudkontor/Stab, Effektiv Borås, Effektiv Halmstad, Effektiv Varberg/Falkenberg, Effektiv Falköping/Herrljunga, Effektiv Stockholm, Effektiv Alingsås/Vårgårda och Effektiv Göteborg, Effektiv Utveckling samt Effektiv Matchning kan vara antingen självständigt eller gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingarna beroende på hur behandlingen ser ut i det enskilda fallet.

Kandidater för Matchning

Effektiv har en verksamhet i Effektiv Matchning där du som är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan få hjälp av Effektiv Matchnings studie- och yrkesvägledare och arbetsmarknadskonsulter med syftet att förbättra dina möjligheter att få jobb. Effektivs personuppgiftsbehandling utförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal med Arbetsförmedlingen. För mer information – kontakta Arbetsförmedlingen.

Effektivs sociala medier och hemsida

Ändamål

Syftet med behandlingen är att kunna marknadsföra nyheter om organisationen, annonser och annat material på våra sociala medier och vår hemsida, att kommunicera med användare via våra sociala medier, samt att kunna återanvända vårt marknadsföringsmaterial i den utsträckning detta är motiverat.

Behandlingar som utförsPersonuppgifter som behandlasLaglig grund
Behandling av dina personuppgifter i samband med att du följer, gillar eller är medlem i en eller flera av våra sidor i sociala medier. Lagring av dina kommentarer på Effektivs inlägg i sociala medier. Uppladdning av grupp- och/eller mingelbilder på Effektivs sociala medier och/eller hemsida. Uppladdning av blänkare, annonser m.m. med foto, rörlig bild eller namn på enskilda identifierbara personer på Effektivs sociala medier och/eller hemsida. Behandling av dina personuppgifter i samband med att du skickar direktmeddelanden till oss i Effektivs sociala medier.För- och efternamn. Foto och rörlig bild. Personliga kommentarer. Användarnamn. Andra personuppgifter som du delar med dig av i bild, kommentar eller direktmeddelande till oss i sociala medier.Berättigat intresse Behandlingen krävs för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra oss mot kandidater, konsulter och kunder samt följare i sociala medier. Vi behandlar vidare personuppgifter i syfte att fullgöra vårt berättigade intresse genom att i direktmeddelanden till våra sociala medie-sidor kunna respondera vid användarens frågor till Effektiv.
Lagringstid:

Vi lagrar dina personuppgifter så länge det är motiverat med hänsyn till ändamålet.

Överföring av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att överföras av oss till sådana bolag som tillhandahåller sociala-medie-plattformar samt till allmänheten som har tillgång till våra profiler på sociala medier.

Personuppgiftsansvarig

Effektiv Huvudkontor/Stab är gemensamt personuppgiftsansvarig för behandlingarna ovan tillsammans med det bolag som tillhandahåller den aktuella sociala-medie-plattformen.

Arbetsmarknadsevenemang m.m.

Ändamål

Att bjuda in till och hålla evenemang i marknadsföringssyfte samt att vid exempelvis arbetsmarknadsevenemang kunna erbjuda deltagarna exempelvis snabbintervjuer, marknadsföringskurser, intervjuträning etc.

Behandlingar som utförsPersonuppgifter som behandlasLaglig grund
Utskick av inbjudningar till våra olika typer av evenemang. Insamling och lagring av personuppgifter inför snabbintervju marknadsföringskurser, intervjuträning etc. vid arbetsmarknadsevenemang.För- och efternamn. E-postadress. Postadress.Intresseavvägning Vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter för att kunna hålla evenemang i marknadsföringssyfte samt att kunna genomföra aktiviteter såsom snabbintervjuer, intervjuträning och liknande på arbetsmarknadsevenemang.
Lagringstid

Personuppgifterna lagras så länge det behövs för att uppnå ändamålet med behandlingen.

Överföring av personuppgifter

Överföring av dina personuppgifter kan komma att ske till våra externa rådgivare, leverantörer av IT-tjänster och andra externa tjänsteleverantörer.

Personuppgiftsansvarig

Effektiv Huvudkontor/Stab, Effektiv Borås, Effektiv Halmstad, Effektiv Varberg/Falkenberg, Effektiv Falköping/Herrljunga, Effektiv Stockholm, Effektiv Alingsås/Vårgårda och Effektiv Göteborg, Effektiv Utveckling samt Effektiv Matchning kan vara antingen självständigt eller gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingarna beroende på hur behandlingen ser ut i det enskilda fallet.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Ändamål

För att fullgöra våra skyldigheter enligt lag.

Behandlingar som utförsPersonuppgifter som behandlasLaglig grund
Lagring och hantering av personuppgifter som exempelvis förekommer på fakturor till kund, och fakturor från leverantör, samt information/dokument från myndigheter.För- och efternamn. Adress. Betalningshistorik, transaktioner och övrigt material som utgör bokföringsmaterial.Rättslig förpliktelse Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, d.v.s. bokföringslagen, samt för att uppfylla kraven i andra lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.
Lagringstid

Uppgifterna lagras i sju till åtta år i enlighet med bokföringslagen, och/eller så länge som det är nödvändigt med anledning av annan lagstiftning, domstolsutslag eller myndighetsbeslut.

Överföring av personuppgifter

Vi delar dina personuppgifter med IT-företag som tillhandahåller lösningar inom bokföringssystem.

Personuppgiftsansvarig

Samtliga Effektiv-bolag.

Visselblåsning

Ändamål

Tillhandahålla rapporteringskanal och utredning av visselblåsarärenden enligt lag om visselblåsning.

Behandlingar som utförsPersonuppgifter som behandlasLaglig grund
Lagring och hantering av eventuella personuppgifter som förekommer i samband med visselblåsning i externt visselblåsarsystem.Personuppgifter som är nödvändiga för visselblåsarärendet. Särskilda kategorier av personuppgifter kan förekomma om så nödvändigt med tanke på ärendets karaktär. Visselblåsarens identitet är krypterad och anonymiserad genom visselblåsarsystemet. Vi avråder visselblåsaren från att ange icke-nödvändiga personuppgifter om sig själv och andra i visselblåsarsystemet.Rättslig förpliktelse Behandlingen är nödvändig för att följa tvingande lag, EU-direktiv 2019/1937 för skydd av visselblåsare, samt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.
Lagringstid

Uppgifterna lagras två år efter visselblåsarärendet avslutats och/eller så länge som det är nödvändigt med anledning av annan lagstiftning, domstolsutslag eller myndighetsbeslut.

Överföring av personuppgifter

Vi kan komma att vid behov dela dina personuppgifter med eventuella externa rådgivare, leverantörer av IT-tjänster och myndigheter.

Personuppgiftsansvarig

Samtliga Effektiv-bolag.

Cookies

Vi kan komma att behandla dina personuppgifter genom användandet av så kallade kakor eller cookies på vår hemsida. För mer information om denna behandling – se vår Cookiepolicy.

Ändamål

För att vår hemsida ska fungera på ett tillfredställande sätt, för att vi ska kunna samla in statistik och användardata för att optimera webbplatsen, samt för att kunna visa dig relevant marknadsföringsmaterial och för att få underlag för vår affärsutveckling.

Behandlingar som utförsPersonuppgifter som behandlasLaglig grund
Användning av första- och tredjepartskakor som placeras på din dator och i vissa fall samlar in personuppgifter.Se Cookiepolicy. Uppgifter från tredjepartskakor.Intresseavvägning Behandlingen är motiverad av vårt berättigade intresse att ha en fungerande hemsida. Samtycke Andra kakor än de som är nödvändiga använder vi med stöd i ditt samtycke som du erbjuds att lämna första gången du besöker vår hemsida.
Lagringstid

Vi sparar dina insamlade personuppgifter så länge det behövs för att uppnå ändamålen ovan. För information om hur länge respektive cookie sparas på din dator, se vår Cookiepolicy.

Överföring av personuppgifter

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovan angivna tjänster till dig, samt för analysverktyg i syfte att samla in statistik för att optimera vår webbplats och presentera relevant material för dig.

Personuppgiftsansvarig

Effektiv Huvudkontor/Stab